FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बान्नीगढ़ी जयगढ़ गाउँपालिकाको प्राबिधिक कर्मचारी फिल्ड सुबिधा कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/12/2018 - 12:05 PDF icon गाउँपालिकाको प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधी, २०७४.pdf
बान्नीगढ़ी जयगढ़ गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण ( कार्यविधि), २०७४ ७४/७५ 08/12/2018 - 11:56 PDF icon गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरणको प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७४.pdf
बान्निगढ़ी जयगढ़ गाउँपालिकाकोआर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थिति गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 08/12/2018 - 11:45 PDF icon गाउँ पालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
बान्नीगढी जयगढ एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/03/2018 - 16:00 PDF icon बान्नीगढी जयगढ एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४.pdf
बान्नीगढी जयगढ गाउँसभा सञ्चालन काययविधि, २०७४ ७४/७५ 08/03/2018 - 15:57 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
बान्नीगढ़ी जयगढ़ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/02/2018 - 17:21 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
बान्नीगढ़ी जयगढ़ गाउँ कार्यपालिका( कार्य सम्पादन ) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 08/02/2018 - 17:15 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
बान्नीगढ़ी जयगढ़ गाउँ कार्यपालिका( कार्य विभाजन ) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 08/02/2018 - 16:55 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/29/2018 - 12:19 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि, २०७५.pdf
बान्नीगढ़ी जयगढ़ गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७४/७५ ७४/७५ 07/23/2018 - 12:24 PDF icon विपद.pdf

Pages