FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बान्नीगढी जयगढ गाउँसभा सञ्चालन काययविधि, २०७४ ७४/७५ 08/03/2018 - 15:57 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
बान्नीगढ़ी जयगढ़ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/02/2018 - 17:21 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
बान्नीगढ़ी जयगढ़ गाउँ कार्यपालिका( कार्य सम्पादन ) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 08/02/2018 - 17:15 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
बान्नीगढ़ी जयगढ़ गाउँ कार्यपालिका( कार्य विभाजन ) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 08/02/2018 - 16:55 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/29/2018 - 12:19 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि, २०७५.pdf
बान्नीगढ़ी जयगढ़ गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७४/७५ ७४/७५ 07/23/2018 - 12:24 PDF icon विपद.pdf
बान्नीगढ़ी जयगढ़ गाउँपालिकाका आ.ब. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम ७५/७६ 07/23/2018 - 11:31 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf
बान्नीगढ़ी जयगढ़ गाउँपालिकाका आ.ब. २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम ७४/७५ 07/23/2018 - 10:40

Pages